YapıRadar.com Başvuru Formu

YapıRadar.com, kullanıcı dostu bir platform ile tedarikçilerimizin, kazanca en hızlı, şeffaf ve güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlıyor.

Yapıradar Başvuru Formu

Kvkk md.11 kapsamında İlgili Kişi veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Bu kapsamda ilgili Kişi, aşağıda bulunan formun çıktısı alıp ıslak imza ile imzalayarak YapıRadar A.Ş.’ye noter kanalı, iadeli taahhütlü posta yahut bizzat elden “İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sk. Mete Plaza No:43 Kat:6 Ataşehir” adresine başvurmalıdırlar.

Archem’e iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin YapıRadar A.Ş’ye ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır.YapıRadar A.Ş’nin vermiş olduğu yanıtlar yine Kanun’un 13. maddesi gereğince tarafınıza yazılı veya elektronik ortam üzerinden ulaştırılacaktır.

BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN